GDPR

Ochrana osobních údajů

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání pro společnost Bydlení v ráji, a.s.

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také Vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Důvody zpracovávání údajů

Společnost zpracovává osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny a to na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, především pro:

  • plnění a realizace uzavřených smluv a objednávek,
  • plnění zákonných povinností v oblasti vedení učetnictví, v oblasti daní, nebo jak to vyžadují jiné platné zákony a předpisy, nebo požadované jakýmkoli soudním procesem nebo vládní agenturou.
  • komunikaci se zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách a produktech, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a propagační účely,
  • zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek,
  • analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení služeb a jejich nabídky,
  • marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu,
  • pro zpracování transakcí a odhalování podvodů,
  • cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Společnost informace o aktivitě uživatelů na webových stránkách. Tyto informace zahrnují
  • i údaje získané pomocí cookies.
  • Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může Společnost zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek.

Zpracovávané údaje a způsob jejich zpracování

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání rozdělujeme do dvou skupin. Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří.
Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…
Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.
Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže, a zároveň v souladu s požadavky normy ISO 27 001 Systém řízení bezpečnosti informací.

Délka zpracovávání údajů
Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše práva
Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Uplatnění Vašich práv
Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem anebo na tomto odkazu.
Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit použitím odkazu odhlásit odběr.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na oficiálních stránkách  či na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).